Politik di sisi para fuqaha ( ahli fiqh )

Para ulama fiqh banyak menyentuh perihal politik ketika membicarakan hukum takzir ( hukuman yang tidak ditentukan oleh nas ).

Politik di sisi ulama Maliki dan Syafie.

Mereka berselisih di antara menyempit dan meluaskan medan siasah syar’iyyah melalui pemakaian sumber al mashalih al mursalah. Mazhab Syafie dilihat paling sempit dan keras pandangan mereka. Ini dapat dilihat di dalam penulisan Imam Al Haramain ( Al ghiyasi ) yang tidak mengharuskan sebarang tambahan melampaui had yang telah dinaskan syara’ dan juga Al Imam Al Ghazali ( Al Mustashfa ) yang melihat al mashlahat al mursalah sebagai satu sumber dasar yang kabur.

Bagaimanapun Al Imam Al Qarafi ( ulama Maliki ) cuba menjelaskan di dalam kitabnya ( Tanqih al fusul ) bahawa sebagaimana mazhab lain, mazhab Syafi’e juga menerima al mashalih al mursalah. Inilah pendapat yang diterima secara tahqiq.

Imam Al Haramain di dalam kitabnya itu ( buku ini memetik beberapa petikan daripada buku Al Ghiyasi ) sebenarnya banyak menumpukan kepada kebimbangannya terhadap kelonggaran di dalam pembinaan hukum syara’ melalui penggunaan akal yang melangkaui bidang yang dibenarkan sehingga membuka peluang kepada golongan yang jahil ( seperti pemerintah ) untuk bertindak sesuka hati dengan bertopengkan syariat.

Adapun mazhab Maliki, mereka menerima al mashalih al mursalah dan tidak melihatnya bertentangan dengan syara’, bahkan dipenuhi dalil – dalil yang menunjukkan para sahabat menggunakannya tanpa menoleh kepada semata – mata dalil nas Al Quran dan Hadis.

Contoh – contoh amalan para sahabat yang menggunakan kaedah siasah syar’ieyah ( baca tindakan politik ) tanpa duluan dalil daripada iktibar dengan nas;

penulisan al mushhaf/Quran di zaman Abi Bakar, memilih sendiri Umar sebagai pengganti khilafah, penubuhan jabatan – jabatan di zaman itu. Umar mewartakan wang dinar Islam, pemakaian kalendar sendiri ( Hijriyyah ), membina sistem penjara dan lain – lain. Begitu juga tindakan Uthman mewajibkan pegangan umat Islam terhadap mushaf Al Qurannya dan membakar yang lain.

Semua ini adalah tindakan oleh para pemerintah yang berdasarkan maslahat awam ( politik )yang tiada di zaman RasuluLlah dan tiada dalam nas.

Yang penting ialah kita tidak bertembung dengan sebarang nas yang pasti dan juga sebarang kaedah/usul yang telah disepakati.

Mazhab Hambali bolehlah dikira paling ringan dan luas fahamannya dalam penggunaan Al Mashalih Al Mursalah sebagaimana akan kita ikuti dalam perbincangan oleh Ibn Al Qayyim nanti.

Politik di dalam fiqh Hanafi

Ulama mazhab Hanafi banyak sekali berbicara mengenai siasah syar’iyyah ketika mensyarahkan hadis Rasulullah mengenai hukum hudud ke atas perbuatan zina dan tindakan RasuluLlah membuang daerah pesalah lelaki yang belum berkahwin ke tempat yang jauh selama setahun. Mereka menafsirkan tindakan Rasulullah itu sebagai siasah syar’iyyah atau tindakan politik. Maka para pemerintah dibenarkan menggunakan siasah syar’iyyah jika ia mendorong kebaikan dan tidak mendatangkan fitnah.

Di sini mereka berbicara mengenai politik dan pemakaiannya. Paling masyhur ialah ulama Hanafi terkenal Ibn Abidin di dalam hasyiahnya yang masyhur ( Raddul Muhtar Alad Durril Muhtar ).

Antara pandangannya ialah ( Siasah tidak hanya khusus kepada soal zina sahaja, bahkan di dalam semua jenayah. Itu terserah kepada imam/pemerintah … seperti menghukum bunuh ahli bidaah yang dibimbangi penyebaran bidaahnya walaupun ia belum boleh dihukum kafir… Siasah bermaksud mencari kebaikan untuk rakyat dengan menunjuki mereka jalan yang selamat di dunia dan akhirat… Ia digunakan secara lebih khusus jika bertujuan menggertak dan mendidik sekalipun dengan hukuman bunuh seperti tindakan bunuh ke atas pencuri dan homoseks jika mereka melakukannya secara berterusan… Nyata kepadamu bahawa takzir/siasah syar’iyyah itu adalah menjadi penjamin kepada tindakan/hukum politik… Di sini para qadhi/hakim adalah sama dengan pemerintah di dalam menggunakan siasah syar’iyyah ).

Nampaknya para fuqaha Hanafi melihat bahawa politik hanya berkait dalam soal hukuman dan pendidikan sahaja. Kerana itu mereka melihat persamaan antara siasah dan takzir.

Pada pandangan tarjihan saya ( Al Qardhawi), politik lebih luas maknanya daripada takzir. Ia melangkaui soal adat dan muamalat juga seperti pentadbiran, ekonomi, hubungan berkait kemasyarakatan, perlembagaan dan luar negara.

Takrif Al Imam Ibnu Aqil tentang siasah: Semua tindakan pemerintah yang mendekatkan rakyat kebada kebaikan dan menjauhkan mereka daripada keburukan, sekalipun tanpa hukum syara’/nas, dengan syarat ia tidak bertentangan dengan syara’.